تحریم فرصت است یا چالش

گریزی به مطلب “زمان درمان اقتصاد بیمار ایران” https://t.me/ecotraders/16272 وقتی که شاخص های حکومتداری خوب(good governance ) را بررسی میکنیم به چنین واژه های برمیخوریم :شفافیف ،حقوق شهروندی ، حقوق اجتماعی و… اگر کمی واقع بین باشیم نمونه های زیادی را در دنیا پیدا میکنیم از مقایسه کره گرفته تا کشورهای آمریکا جنوبی تا بتوانیم […]